Eye Round - Girello
Eye Round - Girello
Futari Wagyu

Eye Round - Girello


Prices per kg

Frozen
Chilled
 Marble Score Price/kg Marble Score Price/kg
Premium 0-3 $16/kg
Premium 0-3
$17/kg
Gold 4-5 $19/kg
Gold 4-5
$20/kg
Platinum 6-7

$20/kg

Platinum 6-7
$22/kg
Signature 8-9 $24/kg
Signature 8-9
$26/kg
Signature Plus 9+ $26/kg
Signature Plus 9+
$29/kg
Regular price Total $28.80 $0.00 Unit price per
GST Delivery calculated at checkout.

Share this Product